AVG privacystatement Israna Lichtcentrum

Ook wij vinden je privacy natuurlijk erg belangrijk. Door de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die per 25 mei 2018 is ingegaan wordt hier nog meer de focus op gelegd. Een van de aspecten van de AVG is dat iedereen die met persoonsgegevens werkt een privacystatement moet hebben, die we hieronder weergeven.

Privacystatement:

Israna is de maatschap van Froukje Buma en Jeroen Kuyper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01178199. Dit privacystatement legt uit hoe wij met persoonsinformatie omgaan.

Toepassing:

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

 • (Potentiële) cursisten of cliënten;
 • Deelnemers aan cursussen of lezingen
 • Geïnteresseerden die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen
 • Deelnemers aan internetradio, de chatbox en andere internet activiteiten
 • Personen die artikelen in onze webwinkel bestellen
 • Mensen die op andere manieren contact met ons zoeken

1. Verwerking van persoonsgegevens:

We verwerken uitsluitend gegevens van personen die deze zelf hebben aangedragen en hier toestemming voor hebben gegeven. Sinds het bestaan van onze nieuwsbrief zijn er uitsluitend mensen aan toegevoegd die daar zelf om hebben gevraagd of die er na een verzoek van ons hiertoe toestemming voor hebben gegeven. (Mocht je onverhoopt menen desondanks ten onrechte op de verzendlijst te staan, dan kun je je eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.)

Doeleinden verwerking:

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van therapie en healingsessies en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en uitwisselen van
 • informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 • het maken van opleidingscertificaten
 • het verzenden van artikelen en facturen

We verwerken persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

De gegevens die wij verzamelen zijn:

 • Naam
 • Adres (voor verzending artikelen en/of facturen)
 • Emailadres (voor correspondentie)
 • Telefoonnummer (voor telefonisch contact, bijvoorbeeld voor late afmelding of overleg)
 • Herkomst: wij vragen aankomende cursisten via het aanmeldformulier hoe ze bekend zijn met Israna (bijvoorbeeld via een advertentie in een blad of pagina op internet). Dit doen wij om meer inzicht te krijgen over waar we het beste publiciteit kunnen maken.
 • Recensies (voor op website of nieuwsbrief, alleen met toestemming)
 • Afbeeldingen: soms gebruiken wij beeldmateriaal van de cursussen voor publiciteitdoeleinden zoals een flyer of op de website. Hiervoor vragen we nadrukkelijke toestemming

Daarnaast houdt Froukje een papieren dossier bij met verslagen van therapiesessies of healings.

Cookies:

Wij proberen zo min mogelijk cookies op onze website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies, die gebruikt worden voor marketingdoeleinden door bijvoorbeeld bezoekers te volgen. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals bijvoorbeeld uitgeverijen, YouTube en onze social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

2. Gegevensbescherming:

Persoonsgegevens (m.u.v. de nieuwsbrief) worden op een met een wachtwoord beveiligde (thuis) computer opgeslagen. Froukje en Jeroen zijn de enige gebruikers van deze computers. Handgeschreven sessieverslagen worden in een afgesloten kast bewaard. Mocht een derde partij nodig zijn om in de computers te kijken (bijvoorbeeld voor reparatie) dan zullen wij van deze partij geheimhouding verlangen.

De website Israna is beveiligd met een Let’s Encrypt SSL certificaat, en elke pagina wordt geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden. De website wordt dagelijks via ManageWP gecontroleerd op malware, vulnerabilities, en web trust van Google Safe Browsing. Logins van beheerders worden gemonitord zodat er geen toegang is door ongeauthoriseerde gebruikers. Er wordt wekelijks gechecked voor updates van de software en plugins.

Alle informatie die via onze website wordt verzonden is beveiligd met versleuteling via een SSL certificaat, waardoor het voor derden niet mogelijk is het dataverkeer te lezen. Je kunt zien of een webpagina op deze manier is beschermd aan de https:// vooraan de URL en het symbool van een gesloten hangslot daarnaast.

3. Gebruik van persoonsgegevens/overdracht aan derden

Israna deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van ons werk. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden voor commercieel of goed doel. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en indien van toepassing is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit houdt onder meer in dat deze derden persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Het gaat hier om onze webdesigner, administrateur, systeembeheerder, nieuwsbrief-client (Mailchimp) en webhosting (Neostrada).

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten overdragen in verband met een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist).

4. Rechtsgrond

We verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
5. Doorgifte buiten de EER

We geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen we er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

6. Bewaren van gegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.  Verslagen van sessies worden in een afgesloten kast bewaard. De bewaartermijn sluit aan bij die van medische gegevens volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) van ten minste 15 jaar.
b. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. Gegevens van mensen die belangstelling hebben voor een cursus, opleiding of therapiesessie: 2 jaar na het vastleggen van de gegevens, maar zie ook d:
d. Gegevens van mensen die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief: zo veel mogelijk op het moment van uitschrijving of anders ten minste binnen een maand.


7. Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kun je rechtstreeks contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@israna.nl.

In de nieuwsbrieven die wij versturen is een duidelijke afmeldfunctie opgenomen.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt je ook contact opnemen via het contactformulier op de website. Een klacht proberen we naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

8. Wijzigingen privacystatement

Ons privacystatement kan gewijzigd worden. De actuele versie van het privacystatement wordt op onze website www.israna.nl gepubliceerd. Wijzigingen geven we op de website onderaan met datum weer, zodat je snel kunt zien wat er is gewijzigd.