Niet tevreden?

Onderstaande klachtenregeling geldt voor alle deelnemers aan onze cursussen behalve voor diegenen die een cursus doen mede vanwege de KTNO registratie. Voor deze cursisten geldt (na onderstaand) de klachtenregeling van het KTNO.

1. Israna lichtcentrum behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere cursisten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door Froukje Buma en Jeroen Kuyper van Israna lichtcentrum.

3. U kunt uw klacht indienen via dit klachtenformulier. Het ingevulde klachtenformulier moet verzonden worden naar: Israna lichtcentrum, P.W. Janssenlaan 34, 8385 GB Vledderveen.

4. Na ontvangst van de klacht deelt Israna lichtcentrum binnen 14 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

5. Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.

6. Als er meer dan 30 dagen nodig is voor hoor en wederhoor, wordt de indiener van de klacht daar binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk van op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden.

7. Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor doet Israna lichtcentrum een voorstel en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.

8. Als de indiener van de klacht het voorstel accepteert * wordt het voorstel binnen 30 dagen uitgevoerd uitgevoerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

9. Als indiener van de klacht niet akkoord gaat met het voorstel, kan deze binnen 14 dagen schriftelijk een tegenvoorstel doen aan Israna lichtcentrum. Binnen 14 dagen na het tegenvoorstel zal Israna lichtcentrum schriftelijk aan de indiener van de klacht laten weten of zij hiermee akkoord gaat. Als Israna lichtcentrum akkoord gaat volgt uitvoering van dit voorstel zoals beschreven in artikel 8 vanaf *.

10. Als indiener van de klacht na dit alles ontevreden blijft, kan deze contact opnemen met mr. Magna Veldhuysen via magnaveldhuysen@gmail.com of tel 06-25051395. Zij treedt op als onafhankelijke derde. Zij zal de klacht onderzoeken en op grond hiervan een advies geven. Dit advies zal binnen twee maanden nadat de indiener van de klacht contact met haar opneemt, worden gegeven. Mocht zij voor het onderzoek meer tijd nodig hebben, dan wordt de indiener van de klacht daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het advies van mr. Magna Veldhuysen zal binnen 30 dagen worden opgevolgd, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen, en is voor beide partijen bindend.

11. Als de klacht is afgerond, is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van een jaar bewaard.