Duurzaamheid en spiritualiteit

Artikel Spiegelbeeld     juni 2010

De visie van de geascendeerde meester Phylos

Rob Regoort heeft een brede ervaring in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en een diepe interesse in een spirituele visie op dit onderwerp.  Na zijn ontmoeting met Jeroen Kuyper lag het dan ook voor de hand dat hij in gesprek ging met de geascendeerde meester Phylos, wiens boodschappen door Jeroen worden doorgegeven.

Jeroen Kuyper is psycholoog en spiritueel leraar. Tijdens een verblijf op Mount Shasta in Californië kregen hij en zijn vrouw Froukje Buma contact met de onstoffelijke meesters Phylos en Saint Germain.

Mount Shasta staat bekend om haar hoge spirituele energie en de vele wonderbaarlijke gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden.  Phylos en Saint Germain dicteerden tijdens wandelingen op deze berg in hoog tempo een aantal boeken aan Jeroen en Froukje. Inmiddels zijn er twee van de op dit moment negen boeken gepubliceerd: ‘Geboorte in het Goddelijke’ van Phylos via Jeroen (Akasha, 2007) en ‘Saint Germain’s boodschap van liefde’ door Saint Germain via Froukje (Akasha, 2007).

“ Zelden of nooit was er hier op aarde zoveel gelegenheid om sprongen in bewustzijnsverruiming te maken. De wezenlijke veranderingen zullen niet komen van regeringen en religieuze leiders. Je kunt heel duurzaam leven, maar wanneer je innerlijk niet duurzaam bent mis je het werkelijke punt. Stel je voor dat iedereen besloot om vanaf nu alleen nog maar respectvol en liefdevol voor de aarde te zijn, dan zou er binnen een week een gigantische verschuiving plaats vinden.”

Rob: Op dit moment worden wij geconfronteerd met een aantal gelijktijdige crises op financieel gebied, klimaatverandering, energie, water, ongelijke verdeling van welvaart en bevolkingsgroei. Vaak wordt in de discussie over dit onderwerp de spirituele dimensie niet of nauwelijks belicht. Mijn vraag is wat er nodig is om de mensheid ervan bewust te maken dat een transformatie naar een nieuwe wereld nodig is.

Phylos: De crisis zit nog veel dieper dan de uiterlijke tekenen die zich nu voordoen. De oorzaak heeft te maken met de manier waarop de menselijke geest werkt. Ook al doen politici en religieuze leiders alsof het anders is, in feite bevindt de wereldorde zich nog op een kinderlijk niveau. Een duidelijk voorbeeld hiervan is hoe er omgegaan wordt met het conflict over de stad Jeruzalem. Waarom kunnen volken niet eenvoudigweg zo’n mooie spirituele stad delen?

Het kenmerk van het mens-zijn op aarde is dat mensen eigenlijk maar heel weinig weten over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit en in deze onwetendheid hun weg proberen te vinden.

Mensen zijn op aarde om een zielsreis te maken waarbij ze leren zowel op het individuele vlak, als op het vlak van samen zijn met anderen en in  het omgaan met de aarde met haar beperkte ruimte. Dat mensen maar zo weinig weten over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt is nodig om in deze zielsreis te kunnen groeien. Pas geleidelijk ontwikkelt de mensheid zich ook op het vlak van het omgaan met de aarde naar een meer volwassen niveau die het individuele egoïsme ontstijgt. Wel is het zo dat op dit moment de mensheid hierin een grote sprong in haar evolutie maakt. Wanneer je een voorstelling maakt van een ideale wereld, zie je dat daarin niet alleen veel individuele groei en ontplooiing belangrijk is, maar ook een sterke ontplooiing in het omgaan met elkaar en met de aarde. Deze drie terreinen zijn door de uiteindelijke schepper, God, zo gemaakt om op al die vlakken te leren.

Het is scheef gaan lopen op het moment dat individuele belangen zodanig de overhand kregen dat ze ten koste begonnen te gaan van de samenwerking tussen mensen en de omgang met de aarde. Deze individuele belangen komen voort uit basale overlevingsmechanismen. In de basis gaat het om de angst dat je niet genoeg zal hebben en niet zal overleven. Uiteindelijk heeft dit mechanisme geleid tot een dusdanige overwaardering van materiële zaken dat er dreigende tekorten van aardse hulpbronnen zijn ontstaan.

Er zit ook een positieve kant aan het genieten van het  steeds weer verder ontdekken van wat er binnen het aardse mogelijk is. Door deze onderzoeks- en ontplooiingsdrang zijn er uiteindelijk bijvoorbeeld  auto’s, vliegtuigen en mobiele telefoons ontstaan.

Maar de schaduwkanten van deze ontwikkeling worden steeds duidelijker. Oorspronkelijke universele religieuze basiswaarden over de omgang met elkaar als respect en niet stelen zijn steeds meer naar de achtergrond geraakt. Ieder mens weet echter van binnen wat die waarden eigenlijk betekenen. Iedereen die de asbak van zijn auto zo maar in de berm leegt, voelt ergens diep van binnen dat hij zondigt tegen de wetten van God, of je nu Moslim, Hindoe, Christen of Boeddhist bent.

Toch zijn de oorspronkelijke religieuze basiswaarden van alle belangrijke godsdiensten min of meer hetzelfde en gaan uit van groot respect voor het leven, elkaar en de aarde.

In de ontwikkeling van religies zijn geleidelijk steeds meer egoïstische belangen geslopen en geleidelijk aan, subtiel en ongemerkt, zijn de oorspronkelijke leringen gecorrumpeerd. Veelal zijn ze aangepast aan de belangen van machthebbers vanuit egocentrische belangen van controle en overheersing, gebaseerd op overlevingsangst.

Politici en religieuze leiders doen alsof ze controle hebben terwijl die  eigenlijk maar marginaal is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recente financiële crisis. Ze proberen in het algemeen een vaderlijke, alwetende houding uit te stralen door bijvoorbeeld hun kleding en taalgebruik.

De financiële crisis vraagt om een totaal andere manier van omgaan met geld, maar nu de beurzen zich weer wat beginnen te herstellen, komen geleidelijk de oude patronen weer terug. Dit is niet iets om cynisch over te zijn dit is simpelweg hoe het werkt als het niveau van bewustzijn nog niet voldoende is gestegen. Zoals het er nu uitziet zal er dan ook een tweede ingrijpende financiële crisis volgen.

Een andere belangrijke oorzaak van de crisis, ook gebaseerd op overlevingsmechanismen, is gewenning. Gewenning is in oorsprong een belangrijk overlevingsmechanisme omdat het je aanpast aan de omgeving. Maar ook dit mechanisme heeft een schaduwzijde. Ontbossing, hongersnood, rampen, alles gaat al vele jaren door. Iedereen is er aan gewend waardoor bijna niemand zich er meer zorgen om maakt. Door dit proces van gewenning gaan deze processen ogenschijnlijk heel langzaam. Op kosmisch niveau gaan ze echter ongekend snel.

De diepgewortelde oorzaak van de huidige crisis in de wereld ligt in het individuele bewustzijn van ieder mens afzonderlijk, wat voor een deel aangestuurd wordt door oude hersenstructuren die te maken hebben met overleving. Tegelijkertijd heeft de mensheid nog niet het niveau van intelligentie en overzicht bereikt om in te zien dat dit aan de hand is en op welke manieren de mensheid zichzelf voor de gek houdt vanuit deze uitgegroeide overlevingsmechanismen. De werkelijke aanpak van de crisis moet vanuit bewustzijnsverruiming komen. Gelukkig is er momenteel een belangrijke sprong in de groei van het menselijk bewustzijn gaande en zijn er steeds meer mensen die ontwaakt zijn of aan het ontwaken zijn. Op dit moment groeit die groep heel snel.

Het is zeker goed dat er steeds meer mensen op het materiële niveau werken aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid, maar als de bewustzijnskant verwaarloosd wordt, zijn de oplossingen slechts marginaal. Dit komt omdat de tegenkracht van het egoïsme dan nog altijd doorgaat met het exploiteren van mensen, dieren, planten en hulpbronnen. Nog steeds voelen velen zich ten onrechte hier moreel toe gerechtigd. Wel is het mooi om te zien dat steeds meer mensen, ondanks de enorme omvang van de problemen niet vervallen in machteloosheid. Het toenemend aantal  mensen dat wel op duurzame wijze met elkaar en de aarde omgaat, helpt enorm om de noodzakelijke bewustzijnsomslag te bespoedigen.

Ook is het prachtig dat er samenwerking over de hele wereld komt tussen landen en dat moet ook zeker doorgaan, maar ook daar zit niet de wezenlijke oplossing voor de problemen. De werkelijke oplossing voor deze problemen zit in de groei van het bewustzijn. Zelden of nooit was er hier op deze aarde zoveel gelegenheid om sprongen te maken in bewustzijn. Dit maakt de aarde tegelijkertijd zo dicht bevolkt, want het is voor zeer veel zielen een ongelofelijk leerzame tijd om te incarneren.

De nieuwe structuren op aarde die gaan komen zijn gebaseerd op kleinschaliger dorpsgemeenschappen, enigszins zoals de oude dorpjes van vroeger, maar dan wel met een open structuur en verbonden met de buitenwereld, zoals dat op sommige plaatsen in deze wereld al gestalte krijgt.

Rob: Hoe kunnen wij op wereldschaal teruggaan naar kleinere leefgemeenschappen, terwijl wij met zes miljard mensen de aarde bevolken en er conglomeraten van steden zijn ontstaan?

Phylos: Om te beginnen is het geen teruggaan. Het gaat om kleinschalige leefgemeenschappen die gebruik maken van de vooruitgang die de mensheid op allerlei vlakken gemaakt heeft en nog aan het maken is. Allerlei technologische ontwikkelingen op gebied van energie en vervoer, die vanwege allerlei gevestigde belangen zijn tegengewerkt, kunnen in die nieuwe leefvormen worden geïntegreerd.

Wonen in grote steden met veel hoogbouw is niet in harmonie met de menselijke natuur. Wanneer je in landelijke gebieden woont in een lage, duurzame bouw, is het veel gemakkelijker om je te openen op spiritueel niveau.

Terecht heb jij een spagaat ontdekt in de verhouding tussen kleinschaligheid en de enorme aantallen geïncarneerde zielen. Echter wanneer de spiritualiteit en het bewustzijn toenemen, komt er steeds meer evenwicht en zal er een grote afname ontstaan in dit aantal.

Rob: Wij leven ten koste van andere schepsels, de dieren en de natuur. Wij nemen  letterlijk en figuurlijk steeds meer ruimte in en gedragen ons alsof wij de andere schepsels en de natuur kunnen gebruiken voor onze doeleinden.

Phylos: De meeste mensen zijn nog niet ontwaakt en vertrouwen op wat het massabewustzijn hen vertelt over hoe je met dieren om kunt gaan, hoe je ze ongestraft in grote groepen kunt houden en naar believen kunt consumeren. Mensen denken dat zij de hoogst ontwikkelde schepsels op aarde zijn en menen dat ze daar rechten aan kunnen ontlenen. Juist de hoogst ontwikkelde schepsels hebben een grote verantwoordelijkheid voor de minder ontwikkelde schepsels. Overigens is die hogere ontwikkeling relatief omdat dieren op een andere manier bijzonder ontwikkeld zijn.

Als het bewustzijn zich meer ontwikkelt, komt er meer begrip voor de samenhang van de natuur met het goddelijke hierin. Van daaruit  ontstaat een zorgvuldiger omgang met dieren, planten en de aarde.

Wanneer je bijvoorbeeld stopt met het eten van vlees of het moedwillig doden van dieren, ga je merken dat je meer eenheid met de natuur begint te ervaren. Hoe meer respect je toont en ervaart, hoe sneller jouw ontwikkeling zal gaan. Daar zijn de oorspronkelijke religieuze waarden ook op gericht. Het zijn geen dogma’s die God wil opleggen, maar hulpmiddelen voor de mensheid om zich verder te ontwikkelen en meer geluk te vinden.

Rob: Er lijken ook veel tegenkrachten te zijn zoals de gevestigde structuren die met energie, voedsel, of medicijnen te maken hebben, die proberen te handhaven wat er is en willen voorkomen dat we wakker worden.

Phylos: Het gaat om overlevingsmechanismen die zijn uitgegroeid tot grote bedrijven. Macht wil zichzelf in stand houden zoals ook ieder mens en dier zichzelf in stand wil houden.

Als je bewustzijn nog niet hoog genoeg is, zie je niet dat oplossingen die niet gebaseerd zijn op respect voor mens, dier en omgeving alleen tijdelijk een structuur in stand kunnen houden en op andere vlakken altijd schade berokkenen. Daarnaast is het mogelijk dat mensen nog in een dusdanige lage vibratie van egoïsme verkeren dat ze het misschien wel zien, maar er desondanks mee doorgaan. Uiteindelijk maken respectloze of exploiterende manieren van doen de mensen, dieren en de wereld ziek. Zonder de noodzakelijke bewustzijnssprong is de mensheid op weg zichzelf uit te roeien.

Rob: Kunnen wij voorkomen dat wij door zo’n diep dal moeten waarbij vooral die mensen getroffen worden, die het meest kwetsbaar zijn en de crises niet veroorzaakt hebben?

Phylos: Het is grappig dat in je vraag ook al de gewenning doorklinkt want dit gebeurt nu al. Er worden al miljoenen mensen getroffen: in Afrika en elders sterven er nu al vele mensen of zijn ze op de vlucht vanwege de klimaatverandering. Toch is er vanuit een hoger perspectief gezien geen reden voor angst. Leven in de aardse werkelijkheid is leven in een goddelijke droom. Er zijn in dit universum, in deze droom van God, vele werelden om in te incarneren. Je bent in deze wereld geïncarneerd omdat er voor jouw ziel specifieke lessen te leren zijn.

Vanuit het perspectief van het menselijke lijden is er wel reden voor grote zorg. Inderdaad is het maar zeer de vraag of het al niet te laat is, al is het door de verschuiving in het bewustzijn en de koerswijziging die daaruit voortvloeit niet zo dat de mensheid zichzelf helemaal uit zal roeien. Maar vanuit het hogere perspectief van je ziel zijn er alleen maar lessen die je op een goede of minder goede manier kunt doorstaan. Veel mensen hebben een houding van ‘laat maar’ of sluiten zich af voor de wereldproblemen omdat ze niet weten wat ze zelf zouden kunnen doen, of hopen dat “ze” het wel zullen oplossen. Voor anderen lijken de problemen zo groot dat ze in machteloosheid blijven hangen. Helaas word je dan in een volgende incarnatie weer met dezelfde problemen geconfronteerd omdat de lessen niet zijn geleerd.

Werken aan je eigen bewustzijnsontwikkeling is het belangrijkste wat je kunt doen. Daarnaast kun je in je eigen omgeving of op grotere schaal inzetten voor meer duurzaamheid.

Met het beperkte bewustzijn zoals dat er nu grotendeels nog is zullen er vele crises plaats moeten vinden om de mensen wakker schudden.

Gelijktijdig is er op aarde nu een heel sterke beweging gaande van toenemend bewustzijn en zijn er al veel kinderen met een sterk verhoogd bewustzijn.

Vanuit dit toenemende bewustzijn zullen de noodzakelijke oplossingen ontwikkeld worden. Hierin zit vrije beslisruimte van de mens. God bepaalt niet wie of wat gaat winnen, dat is de vrije keuze van het menselijk bewustzijn. De mensheid bevindt zich op dit moment op een belangrijk omslagpunt. Durven mensen hun angsten los te laten en te kiezen voor saamhorigheid, respect en duurzaamheid, of kiezen ze juist voor een versterking van bestaande posities als gevolg van hun toenemende angst.

Rob: Heeft dit omslagpunt ook te maken met het jaar 2012?

Phylos: Het jaar 2012 is een krachtig moment waarbij de energie die de bewustzijnsverruiming stuurt een hoogtepunt bereikt, maar niet meer dan dat. Dit is in de oudheid al voorzien. Besef echter dat 99% van de informatie over 2012 is overgenomen van een paar bronnen. Doordat het nu van veel kanten tot je komt lijkt het veel groter. Het zijn allemaal dromen van God, alles op de wereld is een droom van God. Als je met z’n allen denkt dat in 2012 de wereld eindigt, ontwikkel je een enorme gezamenlijke gedachtekracht die inderdaad tot rampen kan leiden. Dit lijkt ons een creatie die beter voorkomen kan worden, door je te richten op de prachtige mogelijkheden die uit de verruiming van het menselijk bewustzijn voort kunnen komen.

Rob: Hoe kan een ieder zelf het beste bijdragen aan de transitie die zo nodig is?

Phylos: Er zijn vele mogelijkheden waarop je een bijdrage kunt leveren. Je ziel geeft aan welk pad voor jou het beste is. Maar het belangrijkste is om aan je eigen persoonlijke ontplooiing en bewustzijnsverruiming te werken. Door je bewustzijn, respect en liefde te ontwikkelen, ben je een voorbeeld voor anderen en dat is het allerbelangrijkste voor een duurzame wereld. Stel je voor dat iedereen besloot om vanaf nu alleen nog maar respectvol en liefdevol voor de aarde te zijn, dan zou er binnen een week een gigantische verschuiving plaats vinden. Met elkaar kunnen jullie een geweldige invloed uitoefenen!

Je kunt heel duurzaam leven maar wanneer je innerlijk niet duurzaam bent en het er meer om gaat om trots aan je buren te laten zien dat je bijvoorbeeld een eco-toilet hebt, mis je het werkelijke punt. Maar tegelijkertijd zijn alle initiatieven, ook door mensen die nog niet ontwaakt zijn, zeer te prijzen en belangrijk.

Rob: Bewustzijn is dus heel belangrijk, gekoppeld aan activiteiten op gebied van duurzaamheid. Is het overgaan op een andere vorm van energie zoals bijvoorbeeld gebaseerd op de zon cruciaal?.

Phylos: De ontwikkeling van dit soort prachtige energievormen is lange tijd tegengehouden door egoïstische motieven van degenen die willen verdienen of macht willen behouden. Er is heel lang erg veel in het individuele belang geïnvesteerd. Bijna iedereen  heeft een eigen auto, wasmachine, televisie; allemaal kompleet onnodig wanneer je in kleinschalige structuren werkt. Geleidelijk beginnen mensen te ervaren dat zij er uiteindelijk niet echt gelukkig van worden. Nu al is te merken dat door het veranderende bewustzijn steeds meer mensen van binnenuit duurzamer en respectvoller willen leven. Het is nog niet zo lang geleden dat dit als alternatief of zweverig werd afgedaan.

Actiegroepen kunnen het politieke proces van ontwaken bevorderen maar als ze te extreem zijn ontstaat er alleen maar meer dualiteit, terwijl juist de mensen bij elkaar gebracht moeten worden. Het is ook prima om actief in de politiek te zijn maar als je nu ziet hoe het debat wordt gevoerd, lijkt het erop dat veel politici vooral het eigen (partij)belang willen dienen, zonder zich in te leven in de wensen en visie van andersdenkenden.  Belangrijk is dat het oude bewustzijn vervangen wordt door een nieuw spiritueel bewustzijn van dialoog, inleving, samenwerking en mededogen.

Rob: Phylos, heel hartelijk dank voor deze dialoog.

Phylos: Ik wil je hartelijk danken om op deze wijze ons licht te verspreiden.