Artikelen

Channeling: Phylos over channelen

25 oktober 2012

Ascended Master Phylos over Channelen

Welkom, dit is Phylos. Voor sommige mensen is het feit dat de informatie die wij brengen over het pad naar het goddelijke gechanneld is reden om het te negeren. Zij zeggen: “ik geloof niet in gechannelde informatie”. Op zich is dit een begrijpelijk standpunt, omdat het bij channelen het natuurlijk moeilijk grijpbaar is wat werkelijk hoge informatie is en wat fantasieën van het kanaal zijn. En het is ook waar dat channelen een activiteit is met vele valkuilen. Maar laat ik beginnen met uit te leggen wat channelen is wanneer het zuiver is en op de juiste manier tot stand komt. De gangbare gedachte is dat channelen ongeveer hetzelfde is als wat vroeger een medium deed: je stelt je open voor entiteiten buiten jezelf, bijvoorbeeld voor overledenen en geeft deze informatie door. In werkelijkheid is channelen iets anders en daarom is het goed dat er een andere term voor is dan medium zijn. Wat je bij channelen in feite doet is contact maken met de goddelijke bron, het goddelijke licht, en van daaruit informatie uit het hogere bewustzijn vertalen naar aardse woorden en begrippen. Uiteindelijk is er alleen God, het goddelijke, hoe je het maar wilt noemen. Het goddelijk bewustzijn heeft zichzelf afgesplitst om het universum te creëren, wat op zich een droomwereld is die uit verschillende lagen van abstractie bestaat. Naast het universum dat vanuit aards perspectief ‘werkelijkheid’ genoemd wordt, bestaat er ook een afgesplitste werkelijkheid van het goddelijke in de hogere dimensies. Hogere dimensies zijn dimensies die buiten de direct waarneembare aardse werkelijkheid liggen en die slechts waargenomen of onderzocht kunnen worden via innerlijke zintuigen en waarneming. Deze zintuigen en waarneming begeven zich buiten de direct waarneembare werkelijkheid, zoals je ook in je dromen in andere dimensies bent dan die van de de aardse droom. Binnen deze hogere werkelijkheid kun je spreken van velden van bewustzijn die kennis bevatten, kwaliteiten bevatten, informatie bevatten, en je kunt contact maken met deze velden van bewustzijn. In wezen zijn dit ook afsplitsingen van het goddelijke bewustzijn, maar het is veel minder dat je kunt spreken van dualiteiten. In deze hogere dimensies zijn het meer analoge afsplitsingen, abstracter. Op dit hoogste niveau, vlak onder het goddelijke zelf is geen sprake van woorden, maar zijn essenties aanwezig, zoals liefde, maar ook essenties van kennis, als kwaliteiten van het goddelijke. Diegenen die zichzelf gerealiseerd hebben kunnen deze werkelijkheid rechtstreeks betreden, maar bemerken – voor zover er in deze staat iets te bemerken valt - dat het onmogelijk is hier woorden  aan te geven, omdat het zich geheel voorbij deze aardse dichotomieën bevindt. Op een iets lager niveau, waarmee we bedoelen een niveau dat al iets concreter wordt dan deze essentie energie, bevinden zich de engelen, de meesters, de gidsen. In feite kun je hierbij niet echt spreken van wezens zoals je die in je voorstellingsvermogen hebt. Deze wezens, om ze toch maar zo te noemen zijn veel grootser en abstracter dan concrete aardse wezens. Op dit niveau van de hogere werkelijkheid wordt het wel mogelijk vanuit deze wezens om contact te maken met de aardse dimensies. Om dit contact op voor aardse wezens begrijpelijke wijze te laten verlopen doen deze wezens zich voor met een naam en geven ze de energieën op dusdanige wijze door dat de persoon, of het kanaal dat channelt, in staat is om dit met zijn of haar bewustzijn om te zetten in aardse bewoordingen. Het is echter van wezenlijk belang om te beseffen dat aldus verkregen kennis en energieën vertalingen zijn die gefilterd zijn vanuit de hoogste lagen  van de werkelijkheid. Omdat deze wezens zich ver bevinden boven de aardse oordelen – want oordelen komen voort uit dichotomieën – is het in feite onzinnig om te zeggen dat de aartsengel Michael, of welke van deze engelen, meesters of gidsen je  ook maar channelt, een mening ergens over hebben, dat zij een oordeel ergens over hebben. Deze energievelden of wezens geven slechts kernkwaliteiten en wijsheid door in essentie-energie en de vertaling is een kwaliteit van het kanaal. Wanneer je je verdiept in gechanneld materiaal, zul je bemerken dat die channelings die het meeste tot jouw ziel spreken gechanneld zijn door kanalen die het meest in staat zijn om de essentie energie in zo zuiver mogelijke bewoordingen door te geven. De werkelijk hoge channelings spreken tot je ziel en tot je gevoel. Hierdoor kun je het idee krijgen als je het leest dat je geraakt wordt, dat het iets in je raakt dat je vaag weet dat er is en dat prettig is. Het raakt jouw eigen bron van kennis en intuïtie. Het geeft je een gevoel van schoonheid en een gevoel dat het klopt. De reden dat dit zo is is omdat jij zelf ook een kanaal bent en in meerdere of mindere mate in contact kunt zijn met deze essentie-energie. Het doel van channelen vanuit de hogere lagen van de werkelijkheid gezien is dan ook om te spreken tot jouw intuïtie, te spreken tot jouw innerlijk weten, om hierin jouw eigen spirituele groeiproces te openen en verder te doen ontwaken. Je zult wellicht ook bemerken dat channelings die van een hoog niveau zijn weinig oordelen bevatten. Hoe meer oordelen, hoe meer er over goed en fout gesproken wordt, hoe meer het kanaal de informatie vertaald op een niveau van dichotomieën waar de eigen inkleuring meer een rol bij speelt dan het zo hoog mogelijk vertalen van essentie-energieën. Op het eerste gezicht kunnen dergelijke channelings spectaculair aandoen. Ze kunnen een appèl doen op jouw gevoel van: hoe is dit mogelijk, zulke concrete informatie. Echter besef dat hoe concreter de informatie, hoe groter de kans op eigen inkleuringen door het kanaal. De hogere werkelijkheid is veel minder concreet dan velen zich voorstellen. Wezens van licht tonen zich aan jou als min of meer gelijkend op aardse wezens. Wanneer ze zich in hun werkelijke abstractie zouden tonen zou je ze niet gewaar worden, omdat je binnen de aardse beperkingen enkel beschikking hebt over de beperking van je aardse zintuigen en informatieverwerking via je hersenen. Om deze reden kan misverstand ontstaan dat en engelen en meesters concrete wezens zijn waarmee je kunt babbelen zoals je dat met medemensen kunt. Hier bestaat een belangrijk verschil met de wezens waar mediums zich in het algemeen op richten. Mediums maken contact met overledenen, met zielen van mensen die overgegaan zijn. Deze bevinden zich op een veel concreter astraal niveau, dicht bij de aardse werkelijkheid. Informatie van deze wezens kan al dan niet kloppend zijn, maar is zelden informatie die je verder helpt op je pad van spirituele groei naar het goddelijke. Het doel van alle channeling, gezien vanuit God  en vanuit de hogere lagen van de  werkelijkheid, is  om jou te helpen in het proces van zelfrealisatie. Dit is het proces waarin je de aardse werkelijkheid en de beperkingen van je aardse zintuigen overstijgt door je bewust te worden van een hogere werkelijkheid achter deze aardse laag. In dit proces slaag je er meer en meer in om in deze werkelijkheid te zijn en daarmee het centrum van je beleving te verplaatsten naar het ware zelf dat je in de hogere lagen van licht bent. Want ook al ken je jezelf als persoonlijkheid alleen in de aardse werkelijkheid zoals die zich in het dagelijks leven aan je voordoet, je bestaat tegelijkertijd in de subtielere hogere lagen van de werkelijkheid. Door de subtiliteit van de hogere dimensies zie je deze gemakkelijk over het hoofd. En daarmee zie je een belangrijk deel van jezelf over het hoofd: je wijze verlichte deel zoals dat in deze dimensies bestaat. Vandaar de naam zelfrealisatie: je realiseert je iets wat er altijd al was. Meditatie een belangrijke weg om deze werkelijkheid te leren kennen: in meditatie kom je in de stilte en vrede terecht die nodig is om je te openen voor de subtiele vibraties van de werkelijkheid achter de dagelijkse werkelijkheid en daar je werkelijke zelf te vinden. Ik groet je in licht en liefde, dit was Phylos.